Abstrakt a citace z článku v oblasti prevence kriminality.

konferenceProtože se vrací zimní čas, tolik vhodný pro studium teorií a psaní dalších, je nejvyšší doba, abych se zde ohlédl za mým vystoupením na VIII. Mezinárodní vědecké konferenci pořádané Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně. Přesněji k mému příspěvku, který vyšel také ve sborníku vydaném u příležitosti této konference.

Název článku: Prevence kriminality, významný faktor cestovního ruchu ve 21. století.

Autor: Ing. Pavel Dopita, MBA, Evropský polytechnický institut s.r.o.

Zdroj: DOPITA Pavel., Prevence kriminality, významný faktor cestovního ruchu ve 21. století., Sborník: Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století, Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2015, str. 17-26 , ISBN 978-80-87300-61-9,

Abstrakt
Problematika bezpečnosti se v dnešní době stává jednou z hlavních sil způsobujících změny v odvětví cestovního ruchu ve 21. století. Hlavním cílem je více se zaměřit na míru kriminality. Bezpečnost cestovního ruchu se týká obou částí, jak problematiky prevence kriminality, tak cestovního ruchu. Bezpečnost je zásadní pro zajištění kvality v oblasti cestovního ruchu více, než v jakékoli jiné hospodářské činnosti. Úspěch či neúspěch turistické destinace závisí na schopnosti zajistit bezpečné prostředí pro návštěvníky. Různé použití veřejného kamerového dohledu a jiné vizuální techniky veřejnými subjekty, by mělo zabránit a odradit od páchání trestné činnosti. Výsledky obecně naznačují, že městské kamerové dohledové systémy jsou úspěšné ve snižování a předcházení trestným činům v turistických místech. Cílem tohoto příspěvku je ukázat, jak lze použít tyto systémy pro cestovní ruch v České republice.

Klíčová slova
Prevence kriminality, bezpečnost v cestovním ruchu, městský kamerový dohledový systém, bezpečná trasa.

Abstract
The security issues nowadays become one of the main forces causing changes in tourism industry in 21. century. The main concern of this issues more focus on crime rates. The tourism security is an important part of both crime prevention and tourism. The security is vital to providing quality in tourism more, than any other economic activity. The success or failure of a tourism destination depends on being able to provide a safe environment for visitors. Various uses of public video surveillance and other visual technology by public entities to prevent and discourage crime. Available generally suggest CCTV video surveillance is successful in reducing and preventing crimes in tourist places. The aim of this article is to highlight how can use CCTV systems in tourism in Czech Republic.

Key words
Crime prevention, Tourism security, CCTV surveillance systems in town and city centre management, Crime prevention zone.

Vybrané citace:

„Bezpečná zóna je takový prostor v rámci prevence kriminality, který je účelově monitorován kamerovým dohledovým systémem, sestávajícím se z jedné či více kamer, jenž je významný z hlediska koncentrace obyvatelstva a předpokládá se zde zvýšená hrozba páchání přestupků či trestných činů. Obecně se jedná o centra měst, nádraží, kulturní a sportovní zařízení a podobně.“ [str.20]

„Bezpečný koridor, je takový prostor v rámci prevence kriminality, který je celý, nebo jeho větší část, pod dozorem kamerového dohledového systému a spojuje dvě místa ve městě či obci takovým způsobem, jenž odpovídá nejkratší, nebo nejvíce využívané cestě jak při běžném životě, tak zejména při rizikových akcích, kdy hrozí větší nápad přestupkové, či trestné činnosti. Nejčastěji se jedná o spojnici nádraží a fotbalového nebo hokejového stadionu, centra města a nádraží a podobně.“ [str.20]

„I když konkrétní měřitelné hodnoty dle lokalit, před a po pokrytí MKDS, nejsou masivně sledovány, například zveřejněná čísla ve městě Dobříš hovoří až o 76% snížení u přestupků, viz tabulka.“ [str.21]

tabulka_Dobris

Pozn. Došlo v lokalitě k celkovému snížení kriminality v rámci jiných programů prevence kriminality, nicméně výrazný rozdíl v prostoru monitorovaným MKDS je patrný.

„Jak ukazují statistické průzkumy, 75% občanů kamerové dohledové systémy vítá a rádo by je rozšířilo, dokonce 75% by nevadilo, kdyby se kamerový systém umístil i v blízkosti jejich bydliště.“ [str.22]

„Ze údajů vyplývá, že i když respondenti se o míru bezpečí v místě kam jedou, příliš nezajímají, necelých 40%, pokud by měli tu možnost, pohybovat se primárně v bezpečných lokalitách, učinila by tak významně nadpoloviční většina z nich (61%)“  [str.23]

„Bezpečná trasa je taková trasa v rámci prevence kriminality, která spojuje v dané lokalitě významné kulturní, společenské a historické památky a je celá, nebo z větší části, pod kontrolou kamerových dohledových systémů a je jí věnována i zvýšená pozornost ze strany strážníků Městské policie a Policie ČR. Bezpečná trasa nemusí být nejkratší spojnicí, ale musí být viditelně označena a současně uvedena v propagačních a informativních materiálech města. Pokud se jedná o bezpečnou trasu v rámci cestovního ruchu, poté i v turistickém průvodci.“ [str.23]

Programy prevence kriminality se snaží nejprve problémům předcházet tím, že uplácí nebo vzdělávají potencionální pachatele v rámci sociální prevence, a pokud tato snaha nepřináší očekávané výsledky, přistupuje se k formě situační prevence, kdy těmto pachatelům jsou kladeny do jejich nezákonných plánů nejrůznější překážky, které mají před nimi ochránit slušné občany. To by měl být cíl i v rámci prevence kriminality v cestovním ruchu, protože viktimologická prevence již signalizuje selhání bezpečné společnosti a výhru těchto lumpů, neboť necháváme již pouze na občanech, jak se k tomuto riziku postaví a dáváme jim pouze dobré rady. To je hranice, které bychom se měli snažit nedosáhnout.“ [str.25]