Abstrakt a citace z článku v oblasti prevence kriminality.

konferenceProtože se vrací zimní čas, tolik vhodný pro studium teorií a psaní dalších, je nejvyšší doba, abych se zde ohlédl za mým vystoupením na VIII. Mezinárodní vědecké konferenci pořádané Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně. Přesněji k mému příspěvku, který vyšel také ve sborníku vydaném u příležitosti této konference.

Název článku: Prevence kriminality, významný faktor cestovního ruchu ve 21. století.

Autor: Ing. Pavel Dopita, MBA, Evropský polytechnický institut s.r.o.

Zdroj: DOPITA Pavel., Prevence kriminality, významný faktor cestovního ruchu ve 21. století., Sborník: Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století, Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2015, str. 17-26 , ISBN 978-80-87300-61-9,

Abstrakt
Problematika bezpečnosti se v dnešní době stává jednou z hlavních sil způsobujících změny v odvětví cestovního ruchu ve 21. století. Hlavním cílem je více se zaměřit na míru kriminality. Bezpečnost cestovního ruchu se týká obou částí, jak problematiky prevence kriminality, tak cestovního ruchu. Bezpečnost je zásadní pro zajištění kvality v oblasti cestovního ruchu více, než v jakékoli jiné hospodářské činnosti. Úspěch či neúspěch turistické destinace závisí na schopnosti zajistit bezpečné prostředí pro návštěvníky. Různé použití veřejného kamerového dohledu a jiné vizuální techniky veřejnými subjekty, by mělo zabránit a odradit od páchání trestné činnosti. Výsledky obecně naznačují, že městské kamerové dohledové systémy jsou úspěšné ve snižování a předcházení trestným činům v turistických místech. Cílem tohoto příspěvku je ukázat, jak lze použít tyto systémy pro cestovní ruch v České republice.

Klíčová slova
Prevence kriminality, bezpečnost v cestovním ruchu, městský kamerový dohledový systém, bezpečná trasa.

Abstract
The security issues nowadays become one of the main forces causing changes in tourism industry in 21. century. The main concern of this issues more focus on crime rates. The tourism security is an important part of both crime prevention and tourism. The security is vital to providing quality in tourism more, than any other economic activity. The success or failure of a tourism destination depends on being able to provide a safe environment for visitors. Various uses of public video surveillance and other visual technology by public entities to prevent and discourage crime. Available generally suggest CCTV video surveillance is successful in reducing and preventing crimes in tourist places. The aim of this article is to highlight how can use CCTV systems in tourism in Czech Republic.

Key words
Crime prevention, Tourism security, CCTV surveillance systems in town and city centre management, Crime prevention zone.

Vybrané citace:

„Bezpečná zóna je takový prostor v rámci prevence kriminality, který je účelově monitorován kamerovým dohledovým systémem, sestávajícím se z jedné či více kamer, jenž je významný z hlediska koncentrace obyvatelstva a předpokládá se zde zvýšená hrozba páchání přestupků či trestných činů. Obecně se jedná o centra měst, nádraží, kulturní a sportovní zařízení a podobně.“ [str.20]

„Bezpečný koridor, je takový prostor v rámci prevence kriminality, který je celý, nebo jeho větší část, pod dozorem kamerového dohledového systému a spojuje dvě místa ve městě či obci takovým způsobem, jenž odpovídá nejkratší, nebo nejvíce využívané cestě jak při běžném životě, tak zejména při rizikových akcích, kdy hrozí větší nápad přestupkové, či trestné činnosti. Nejčastěji se jedná o spojnici nádraží a fotbalového nebo hokejového stadionu, centra města a nádraží a podobně.“ [str.20]

„I když konkrétní měřitelné hodnoty dle lokalit, před a po pokrytí MKDS, nejsou masivně sledovány, například zveřejněná čísla ve městě Dobříš hovoří až o 76% snížení u přestupků, viz tabulka.“ [str.21]

tabulka_Dobris

Pozn. Došlo v lokalitě k celkovému snížení kriminality v rámci jiných programů prevence kriminality, nicméně výrazný rozdíl v prostoru monitorovaným MKDS je patrný.

„Jak ukazují statistické průzkumy, 75% občanů kamerové dohledové systémy vítá a rádo by je rozšířilo, dokonce 75% by nevadilo, kdyby se kamerový systém umístil i v blízkosti jejich bydliště.“ [str.22]

„Ze údajů vyplývá, že i když respondenti se o míru bezpečí v místě kam jedou, příliš nezajímají, necelých 40%, pokud by měli tu možnost, pohybovat se primárně v bezpečných lokalitách, učinila by tak významně nadpoloviční většina z nich (61%)“  [str.23]

„Bezpečná trasa je taková trasa v rámci prevence kriminality, která spojuje v dané lokalitě významné kulturní, společenské a historické památky a je celá, nebo z větší části, pod kontrolou kamerových dohledových systémů a je jí věnována i zvýšená pozornost ze strany strážníků Městské policie a Policie ČR. Bezpečná trasa nemusí být nejkratší spojnicí, ale musí být viditelně označena a současně uvedena v propagačních a informativních materiálech města. Pokud se jedná o bezpečnou trasu v rámci cestovního ruchu, poté i v turistickém průvodci.“ [str.23]

Programy prevence kriminality se snaží nejprve problémům předcházet tím, že uplácí nebo vzdělávají potencionální pachatele v rámci sociální prevence, a pokud tato snaha nepřináší očekávané výsledky, přistupuje se k formě situační prevence, kdy těmto pachatelům jsou kladeny do jejich nezákonných plánů nejrůznější překážky, které mají před nimi ochránit slušné občany. To by měl být cíl i v rámci prevence kriminality v cestovním ruchu, protože viktimologická prevence již signalizuje selhání bezpečné společnosti a výhru těchto lumpů, neboť necháváme již pouze na občanech, jak se k tomuto riziku postaví a dáváme jim pouze dobré rady. To je hranice, které bychom se měli snažit nedosáhnout.“ [str.25]

Setkání se zástupci města a ty naše spolky.

iProstejov-setkani-s-obcany-2Včera se uskutečnilo setkání obyvatel Vrahovic se zástupci města. Nechyběli jsme tam pochopitelně ani my, s Našimi Vrahovicemi z.s., a ani Spolek za staré Vrahovice. Nejprve musím vyjádřit dvě překvapení. Za prvé, nepřijelo jich z Prostějova málo a byli velmi dobře připraveni (to my taky) a pak za druhé, řekněme vstřícně konstruktivní nálada a chuť komunikovat. Zlý jazykové mi v messengeru tvrdí, že je to proto, že jim teče do bot, ale já věřím, že je to prošlou změnou z primátora na primátorku. Nebo že by to bylo tím, že se mi s ženami jedná lépe? Bůh suď. Zejména to druhé jsem v poslední době postrádal a doufám, že nám to s paní Raškovou vydrží. Třeba se vše obrací k lepšímu. I když, nikdy nezapomeňme na Karla Kryla, „Politikům se nevěří, politici se kontrolují.“ Vlastně ještě jedno překvapení. Zájem o náš zpravodaj, „Já jsem nedostal, můžete mi dát?“, musím vytisknout další přihlášky.

Pro ty, co se nemohli zúčastnit, zkusím projít diskutovaná témata tak, jak jsem si je zapamatoval. Pokud na něco zapomenu, odpusťte mi, určitě najdete v zápisu z radnice. Nemohu začít jinak než zastávkou v Trpínkách. Projekt a zahájení prací bylo pro letošní rok pozastaveno a snad bude prostor na další jednání. Tím nám zalili kyblíkem vody všechen střelný prach, schovaly se šavle a ovzduší se pročistilo. Toto považuji za velmi rozumné rozhodnutí, kdy radní vyslyšeli požadavek místních obyvatel. Sice tam padly některé otřepané bonmoty, jako „majitelka obchodu nechce …“, „dnes odevzdali petici“, ale to nemělo vliv na celkový dojem z informace. Musím vyjádřit poděkování za konstruktivní spolupráci panu Borovskému a dalším zainteresovaným aktérům. Je vidět, že když jsou občané jednotní, mohou se prosadit.

Jelikož nám další členové spolku utekli dozadu, zůstala většina dotazů, které jsme měli připravené, na mě a paní Evě Šindlerové. Ale zhostili jsme se toho snad se ctí. Nejprve jsme otevřeli diskuzi na téma zkapacitnění Romže, jak se případně dotkne Arboreta? Zda není problém spíše se zaplavením sklepů splaškovou vodou, než povrchovou? Dostalo se nám odpovědi, že z 26 rozpracovaných studií by se měly realizovat 3 a úsek mezi štrekou a mostem na Vrahovické mezi nimi není. V této situaci dobře. Ono v podstatě, pokud druhý most pustí dál to samé, co první pod štrekou, problém nenastane. Vrahovice jsou tak chráněné nejen štrekou, ale dále i náspem rychlostní komunikace. Z dotazů dalších diskutujících vyplynulo, že problém je opravdu ve vyplavení splaškovou vodou. Jsem rád, že naše informace byly velmi přesné a umíme se v problematice orientovat. Musím pochválit pana Kamila Janečka, že byl na nás připravený a i pan Zajíček poté popsal situaci přesně, i když nevím, jak to lidem, kteří nemají zpětné klapky, pomůže. Určitě se ale najdou odborníci, kteří nějaký způsob najdou. Sice jedna podpásovka tam od pana Kamila Janečka z ORI byla, kdy napadl Spolek za staré Vrahovice, že pokud se realizace významně opozdí a stromy nepůjde přesázet a budou se muset pokácet, bude to jejich vina. To snad jen abychom nevypadli z pozornosti.

Co mě trochu mrzí, tak absence možností řešit vysazení zeleně po vykácených topolech u štreky, které tvořily přirozenou protihlukovou a protiprašnou bariéru. Prostějov tam dle sdělení zástupců radnice žádný pozemek nemá. Zeleň byla v prostoru náležícím Správě železniční a dopravní cesty a děkuji panu Martinu Hájkovi, který mi poskytl veškeré informace z dosavadní komunikace s nimi. Žádnou novou výsadbu neplánují, není to prý jejich povinnost. Uvidíme, zda zkusíme do toho nějak vstoupit. Pravděpodobně si nejprve vyžádáme veškerou dokumentaci právě po Správě železniční a dopravní cesty, protože tato činnost měla přímý dopad na Vrahovice a tudíž tato kauza přesně naplňuje hlavní cíl našeho spolku. Takový křest ohněm.

Co se týká osudu Vrahovického koupaliště, jehož problematiku otevřela paní Vlasta Žitná, a o který se zajímá snad každý Vrahovčák, zůstává stále otevřený. Patří Sokolu, záměrně nepíši Vrahovice, protože do toho vstupuje i jejich nadřízený orgán a město je ochotné jednat o převzetí, odkupu, jen když bude dokončeno jednání o kanalizaci v ulici Mikoláše Alše. Je to z důvodu jednání s hygienou při dalším provozování. Čekáme s napětím, jak to dopadne. Vypadá to, že snaha na řešení je oboustranná. Mohu říct, že určitě jej nenecháme zasypat a rozparcelovat na výstavbu rodinných domků. Tato informace tam včera sice nepadla, ale párkrát jsem se s ní ve Vrahovicích již potkal.

Teď téma, kde mám osobní zájem. Cyklostezky. Co je tedy zatím jisté a co mi dělá radost. První etapa do centra města se již snad měnit nebude a zahrnuje úsek od zamýšleného kruhového objezdu u Pomníku padlých hrdinů, obousměrně po vyhrazené části chodníku v severní části až k mostu přes Hloučelu, kde bude pro tyto účely postavena nová lávka. Zda pak cyklista najede na ulici kpt. Nálepky, která je klidnější, nebo přejede po přechodu na Vrahovickou a bude pokračovat dál tudy, bude záležet již na něm. Zpomalovací retardéry bohužel nejdou instalovat. Možná by stálo za úvahu, zda nepožádat kraj a dopravu o přesun komunikace na nižší stupeň, když se stejně doprava na Přerov odklonila již dávno přes Kralický háj. Potom by jeden u mostu přes Hloučelu a druhý u školy, si o instalaci přímo říkaly. Jak bude cyklostezka pokračovat od Pomníku padlých hrdinů dál do města je zatím otevřené a je více variant. V každém případě by bylo nutné přes Svatoplukovu a Újezd přejít pěšky. Ale to by neměl být problém. Důležité je, že se něco začne dělat v těch místech, která byla v poslední době svědkem několika smrtelných nehod cyklistů. Za toto radnici tleskám.

Co se týká cyklostezky na biokoridor Hloučela, ta by měla vést pod estakádou, podél Hloučely. Jak překonat Olomouckou ulici, kde vím, že i sám stávám leckdy i více než pět minut a rozhodnu se často raději vyjet doprava a odbočit mezi auty jakoby k těm stavebninám a pak se vrátit po cyklostezce, nevím. Padl návrh na podjezd pod mostem. Když bude málo vody, tak to půjde, když bude hodně, bude se stát. Ostatně tak to bývá na Kostelecké a nezdá se mi to jako špatné řešení. Když tam bude zábradlí, dá se projet i za velké vody. Tímto bylo odpovězeno i na dotaz, jakým způsobem se počítá s napojením na cyklostezku v Držovicích. Bylo by to právě touto variantou po Olomoucké. Na Bedihošť se zatím nějaké propojení neuvažuje. Snad jen informace, že v této souvislosti jsem byl nezávisle požádán skupinou lidí, zda pomohu založit spolek, který by překrýval hranice katastrů a měl by za cíl zastřešovat síť cyklostezek v trojměstí a vstupoval do dílčích jednání. Zatím je toto řešení ale ještě daleko.

Teď jedna věc, která mě pobavila, ale je smrtelně vážná. Víte, že na hřbitově ve Vrahovicích je kadibudka? Já to nevěděl. Prý je v hrozném stavu. Máme dobrou zprávu pro návštěvníky, paní Hemerková přislíbila, že po dobu „dušiček“ bude posílena jednou ToiToi-kou.

Teď jedna vážnější, a sice bezpečnost v rizikových místech. Asi každý tuší, že myslím lokalitu Pujmanovy ulice. Téma jsem otevřel proto, že na facebooku byla rozsáhlá diksuze na téma, zda se stěhovat do Vrahovic, co je pro a co je proti. Právě bezpečnost v této lokalitě byla silným argumentem proti. Na toto téma měli příspěvky i další diskutéři z řad místních obyvatel. Je skutečně otázkou, jak to řešit a nenarazit na pravdoláskaře. Neboť se v této oblasti prevence kriminality pohybuji, přednáším na konferencích a publikuji, vím, že byť jen pouhá instalace kamerových dohledových systémů, snižuje kriminalitu ve sledované lokalitě o 60 – 80%. Viz můj aktuálně připravovaný příspěvek v časopise Tourist Journal. Panem Nagym z městské policie bylo přislíbeno, že se chystá přesun jedné kamery právě do problémové lokality. Chci věřit, že to místním alespoň trochu ulehčí život. Skutečností je, že tyto problémové skupiny občanů berou jakýkoliv pokus o vyjednávání jako slabost protivníka. Když nad sebou mají pádnou ruku, většinou pak problémy mizí.

Stejné riziko, i když v menším rozsahu, skýtá i parčík za domem služeb. Zde je umístěna jedna kamera, řekněme v offline režimu. I tady by nebylo na škodu umístit kameru napojenou na MKDS. Toto téma budu pozorně sledovat i s ohledem na nefunkčnost komise prevence kriminality. I když na ně se nelze ani zlobit, když o problematice nic neví. Na závěr jsme dohodli a máme přislíbenou návštěvu strážníka MP na některé z našich dalších schůzek.

Na pořad dne se dostala i bezpečnost našich nejmenších. Konkrétně na dvou přechodech u kostela. Ten u družiny hlídají pravidelně dva strážníci a ty zbylé dva žádný. Byla slíbena náprava, stejně tak jako chybějící zábradlí v zatáčce. Dospělý by tam asi neběžel, ale znáte děti. Paní Hemerková se po skončení setkání šla na inkriminované místo podívat.

V závěru příspěvků pan Tomáš Peka otevřel a já jsem doplnil, na přání nemocného pana Martina Hájka, téma decentralizace statutárního města Prostějova. Paní Rašková vyjádřila svůj názor, že není příznivcem dalšího dělení a někteří další nebyli přesně informováni, o co jde. Musím zdůraznit, že se nejedná o žádné trhání Vrahovic, ale má to podobným tendencím právě předejít. Dnes jsme v situaci, kdy Vrahovice zastupuje nikým nevolený, takzvaný, osadní výbor, kde si členy vybírala Rada města. Pokud by měl někdo pochyby, mám uniklé dokumenty, kde paní Galářová zamítá uchazeče. Ještě že si na Radě alespoň dělájí zápis. Přitom toto právo, dle zákona, přísluší přímo a pouze zastupitelům. Takto jsme se ve Vrahovicích dostali do situace, kdy tři čtvrtiny obyvatel netuší, že nějaký osadní výbor existuje, přední Vrahovice, a zbytek je z jeho činnosti řekněme rozpačitý. Decentralizace nepočítá s tím, že budeme rozpracovávat velké projekty, chovat se autonomně, ale že se část rozhodovací činnost z oblasti Vrahovic vrátí více do rukou jejich občanů, kteří si budou moci sami zvolit své zástupce. V tomto jsou oba spolky, jak Naše Vrahovice z.s., tak Spolek za staré Vrahovice jednotní. Je to běh na dlouhou trať a chci věřit, že tentokrát již zástupci města neudělají stejnou komunikační chybu, jako v případě zastávky v Trpínkách. My jsme k jednání připraveni a máme již i leadera pro rozpracování diskuze, a nemůže jím být nikdo jiný, než pan Martin Hájek.

Bohužel jsem již neotevřel téma, v jakém stádiu bude veřejnost informována o revitalizaci pivovarského rybníčku. Ale z pozice spolku do tohoto procesu budeme chtít aktivně vstoupit a věřím, že i kluci z e Spolku za staré Vrahovice budou mít co říct. Zejména pan Tomáš Peka je v této oblasti určitě vítaným odborníkem.

Nyní již jen telegraficky, co dále přišlo na přetřes:

  • – Kvalita ovzduší ve Vrahovicích, zejména v oblasti slévárny a nádraží.
  • – Tankodrom u slévárny, kde zastaralá vlečka ničí tlumiče aut.
  • – Osvětlení na ulici Jana Kellera.
  • – Výtok mastných látek z odpadu Arboreta, ostatně toho jsem byl sám svědkem.
  • – Životnost sakur na ulici kpt. Nálepky. Dle vyjádření Tomáše Peku, jsou za svojí životností, která je 20 – 25 let. Diskuze nad řešením je na místě.
  • – Opakovaně téma zatopení sklepů z odpadů a instalace zpětné klapky.
  • – Záložní řešení u přečerpávací kanalizace v lokalitě Čechůvky.
  • – Vrba u zastávky u Hanačky, kde se již stal nejeden úraz. Nejlepším řešením bude asi pokácet, opravit chodník a na doporučení vysadit lípu. Možná budoucí dominantu Vrahovic pro další pokolení.
  • – Přidání zastávky u SANCA směrem od města, ale zde sám pochybuji o účelnosti, protože zastávka u Domu služeb je poblíž.

Musím všem poděkovat, jak zástupcům města, tak obyvatelům Vrahovic, pozvaným hostům, tak i členům obou našich spolků, že diskuze byly konstruktivní, vládla vzájemná vstřícnost a snaha najít řešení. Počet zástupců a pracovníků radnice byl nemalý. Jak mi volal jeden známý „Víš, že v Žešově byli 4 a na vás měli ve středu hodinu poradu a dojel celý autobus?“ Vím. Možná to nebyl autobus, ale jsem upřímně rád, že problémy Vrahovic vedení města nepodceňuje. Mimochodem, jsem již pozvaný na jednání do městských částí jako host. Je vidět, že spolková činnost táhne.

Na konec jedna řekněme motivace. Po setkání jsme zašli, zástupci obou spolků, si sednout na chvíli k „Evženovi“. Mimo jiné jsem v určité souvislosti prohodil, kdo všechno táhl kolem Vrahovic, tou naší kotlinkou, třeba Švédové. Pan Tomáš Peka na to suše prohodil, ať to nepřipomínám, že nám pobořili faru. Celkově to zde prý zle zpustošili. Proto se postavila nová fara jako pevnost, detaily jsou prý vidět ve stavebním slohu, ve sklepích a přidal další informace, o kterých jsem nikdy neměl tušení. Podobných příběhů měl víc. Ten člověk je chodící encyklopedie historie Vrahovic. Už jen proto musíme náš Zpravodaj rozšířit na oboustrannou barevnou A3 a na jednu stranu vždy dostane prostor pro nějaký příběh z historie naší vesnice. Ano, jsme vesnice a jsme na to hrdí. Ne nadarmo se říká, že kdo si nepamatuje svoji historii, je odsouzen prožít ji znovu. Takže hledáme jednoho, či více sponzorů, kteří by vydávání našeho zpravodaje podpořili. O doručení do každé domácnosti ve Vrahovicích se postaráme my. Plánujeme 6 čísel Našich Vrahovic do roka a věřím, že jej lidé nebudou vyhazovat společně s letáky, ale stanou se cenným zdrojem informací.

Těším se na další setkání a snad přijde ještě víc lidí. Všimli jste si také jako já, že na rozdíl od předchozích let nebylo upozornění na setkání hlášením městského rozhlasu?

Přeji hezký den.

Splaskla jedna bublina ale vážné problémy zůstávají.

Dolomoty 1

Dříve, než se vydám zase do hor, mimochodem, obě fotografie zde jsou moje a pocházejí z Dolomit, rád bych se podělil o pár informací.

Nejprve dobrá zpráva, že se zaregistrování našeho spolku ve Vrahovicích, a když myslím našeho, tak opravdu našeho, protože to má i v názvu, blíží ke konci. Věřím, že ještě v srpnu budeme mít IČO. Stanovy jsou napsány a schváleny, veškeré dokumenty podepsány, rada spolku zvolena. Osobně se chci angažovat zejména v oblasti informování občanů, protože například ve vitrínce u Hloučele se stále krčí první zápis Osadního výboru, ze kterého se toho občané moc aktuálního nedoví. Snad v rámci maskování nechtějí zveřejnit novinky i v této části Vrahovic. Doufám, že své zkušenosti s PR a DTP prodám k užitku místních občanů a našeho spolku. Plány by byly, tak to zkusíme napravit.

Je pár kauz, které nyní hýbou Vrahovicemi, a kterými jsme se zabývali již na našich prvních schůzkách. Naposledy minulý týden. Jsem rád, že jedna z nich splaskla a musím pogratulovat paní Žitné k vynikajícím znalostem poměrů. Jednou větou nám přesně popsala vznik hysterie kolem ubytování uprchlíků ve Vrahovicích, což nakonec odhalili i reportéři iDnes. To ovšem neznamená, že by okolo ubytovny bylo v současné době vše v pořádku. Zejména v oblasti bezpečnosti jsou viditelné rezervy.

Co se týká nesmyslného přesunu zastávky v Trpínkách, který již nějakou dobu jitří vášně, nové informace nejsou. Místo toho, aby z celého projektu, který je více v rovině osobní, než v logické, jeho iniciátoři vycouvali se ctí, dál si vedou svoje. Přečetli si asi v těchto parných dnech u vody krásný román Aloise Jiráska, „Proti všem“, a nechávají se inspirovat.

Kam ale bude nejspíš nutné zaměřit pozornost jako první, je osud Vrahovického koupaliště. Město Prostějov s ním podle posledních informací nepočítá, tedy prozatím. Mají velké plány s Národním olympijským centrem. To dokonce takové, že si jej napsali na soukromé osoby. Stačí se podívat, kdo tvoří jejich spolek, který dostal na devadesát let do pronájmu pozemky. Trpím stihomamem, nebo to smrdí na sto honů? Ale zpět do Vrahovic. Pokud se ukáže pravdivou informace, že chce koupaliště nějaká zájmová skupina odkoupit jenom proto, aby jej obratem zasypala a prodala jako stavební parcely, nastane čas jednat.

Ještě hodlám zajít na jednání ohledně kruhového objezdu, který se má budovat u pomníku padlých. V této souvislosti by mohly padnout zajímavé informace k cyklostezce do města. Ostatně, další by se měla projektovat od rybníčku, pod mostem, směrem na biokoridor Hloučela. U obou pochopitelně více než souhlasím s jejich oprávněností, a potřebností a pokud tam nebudou nějaké podezřelé okolnosti, budu velmi podporovat jejich vznik.

Ke zkapacitnění Romže zatím nic nového, i když z novin jsem doznal, že již byly vybrány tři projekty. Pochopitelně je mezi nimi i ten kontroverzní, který má zachránit hloupou a nesmyslnou změnu územního plánu a výstavbu v povodňové zóně. Ovšem je to jen v novinách, počkejme na oficiální stanovisko. V této souvislosti mám i JPP informaci ohledně Arboreta, ale moc jí nevěřím. Tak hloupý nemůže nikdo být.

Co mě trochu mrzí, že v posledních měsících úplně zapadla aféra s necitlivým kácením stromů u štreky. Nikde jsem již delší dobu nic nečetl o řešení této nešťastné události. Pokud by někdo znal další podrobnosti, napište mi prosím. Ostatně rád uvítám jakékoliv podněty a informace ke všemu, co se týká Vrahovic. Moc děkuji a budu za ně vděčný. Můžete i psát na novou adresu: NaseVrahovice@seznam.cz. Pod tímto názvem nás najdete i na facebooku a webových stránkách.

Na závěr jeden sen.  Zdálo se mi, že jsem si ve Vrahovicích skočil zacvičit na venkovní náčiní. Takovou tu WorkOut konstrukci. Hrazda, bradla, znáte to. Sny se mají plnit.

Teď už jdu balit bágl, ferratové úvazy a vyrážím.

 

Dolomity 2

Červencové ohlédnutí

arboretum-jpg

Skoro to zde vypadá, že jsem si vzal předčasné prázdniny, ale je to způsobené spíše nedostatkem času. K tomu stále v jednom kole a na kole. Proto jen v rychlosti, než si vezmu skutečné volno a odjedu do hor.

Jak je vidět na úvodní fotce, ve Vrahovicích bylo slavnostně otevřené Arboretum a musím před jeho tvůrci hluboce smeknout. Podařil se jim kus dobré práce. Chodím se pravidelně dívat na ten můj Svitel Latnatý. Doufám, že žádné narychlo upečené plány na úpravu toku Romže, mezi mosty, jej nenaruší či neomezí. Ostatně o tom jsem psal již minule. Prozatím se nechci dále vyjadřovat. Snad jen, že to budou hotoví siláci, protože celé Arboretum zalévají ručně, jak jsem sám byl svědkem.

Také jsme se dozvěděli, že jsme vlastně hlupáci a vrchnost na radnici nejlépe ví, co je pro nás dobré a nějaké petice je nezajímají. Prý stejně lidi nevěděli, co podepisují. Je to smutné, ovšem na druhé straně to snad pohnulo některé věci kupředu. Možná jste zaznamenali, že vzniká ve Vrahovicích, po pár setkáních, spolek, který by chtěl mimo jiné transparentně vstupovat do jednání, které se týkají tvorby a změn územního plánu dotýkajících se Vrahovic. Zejména jejich dopadu na zdejší přírodu a obyvatele. Budeme určitě otevření připomínkám všech občanů k různým problémovým otázkám. Ať již to bude bezpečnost, či dopravní obslužnost. Prozatím se setkáváme s Vaší širokou podporou a pochopením. Samozřejmě to není jen naše zásluha, když máme tak krásně vydlážděnou cestu. Také toto je jeden z důvodů mé časové zaneprázdněnosti, neboť dobře napsané stanovy, které plní požadavky nového občanského zákoníku a současně vychází z těch nejlepších zkušeností jiných, eliminují budoucí nejasnosti. Přitom nesmí být nesrozumitelné. Věřte, že jsem jich za poslední měsíc přečetl opravdu hodně. No, snad už je mám napsané a půjdou na schválení přípravnému výboru a pak již na krajský soud.

Už teď se těším, jak o nás bude psát Večerník, který si radnice štědře platí, aby ostouzel ty, co se jim nelíbí. No a mě na mávátka došel krepový papír.

V poslední době mě též zaujaly neurčité informace o cyklostezce, která by měla vést z Vrahovic, kolem rybníčku, a pod mostem, až na Olomouckou ulici. Tak by se dalo dostat na Hloučelu, což dnes je pouze pro otrlé. Nic bližšího ale zatím nevím. Pokud ten projekt bude rozumný a nebude si na něm zase někdo ohřívat vlastní polívčičku, doufám, že se bude realizovat co nejdříve. Když už je bezpečná cesta na kole do centra Prostějova, jak vypadá, stále v nedohlednu. Snad nepředloží zase až hotové řešení, které bude vyžadovat spoustu připomínek. V tu dobu to snad již bude chodit dle zákona i přes spolek. Už teď tuším, že tam bude problém s bezpečností, zejména v pozdnějších hodinách, kvůli blízkému sídlišti Nomádů.

Co mě stále trápí, tak neřešená situace na ulici kpt. Nálepky v prostoru parčíku za Domem služeb, jak je pošta. Když si občas chodím pro zásilku, tak zde vídám posedávat, polehávat, různá individua. Bezdomovci, sběrači kovů, podnapilé osoby. Nedokážu si představit, že by si tudy zkrátilo cestu na poštu třeba dítě. Škoda, že je ve městě nefunkční komise prevence kriminality. Přitom toto je ukázková situace, která by se dala a měla řešit. Ve většině podobných případů stačí k odrazení funkční kamerový systém a pravidelný dohled.

Přeji všem příjemně prožitou dovolenou, nejlépe někde u vody s dobrou knížkou.

Zkapacitnění říčky Romže ve Vrahovicích

zaplavoveuzemi_jpg

Jsem upřímně rád, že se podařilo prezentaci firmy POYRY k projektu protipovodňových opatření a zkapacitnění toku říčky Romže, kterou pořádal Magistrát města Prostějova, dostatečně zpropagovat na internetu a osobní iniciativou do té míry, že se zaplnila polovina tělocvičny ve škole, kam byla celá akce přesunuta. Za to patří samozřejmě dík také Spolku za staré Vrahovice a dalším aktivním občanům, například paní Žitné. Současně hned na začátku bych určitě také rád poděkoval i prostějovským zastupitelům, Ing. Haně Naiclerové, MBA, která je předsedkyní místní organizace Hnutí ANO a dále Ing. Františku Filoušovi, který současně působí ve spolku Hloučela, kteří přijali mé pozvání a akce se také zúčastnili. Myslím si, že i pro ně byla tato prezentace a následná diskuze přínosná. Nyní již spíše v jednotlivých bodech tak, jak si pamatuji.

Uvedený projekt, tedy zkapacitnění říčky Romže ve Vrahovicích, což by mělo být pouze jedno z mnoha opatření, zadal Magistrát města Prostějova. V této souvislosti mě trošku zaráží, že o tom nevědělo Zastupitelstvo města. Stejně tak původní umístění do jedné třídy mi trochu zavání snahou věc moc nerozpitvávat. Ale možná je to moje chyba, že již vidím konspiraci stávající koalice, kam se podívám.

Zůstávají mi ale otázky.

Náklady na vytvoření samotné projektové dokumentace budou v částce 1,5milionu Kč a zahrnují zdokumentování opatření po celém toku Romže a Českého potoka. Tedy dalších obcí, přičemž není jasné, zda se tyto jiné obce do něj připojí. Kdo rozhodl o takto formulovaném zadání a postupu?

Většina smysluplných opatření se týká říček Romže, Český potok a Hloučela v místech, která leží právě na pozemcích jiných obcí. Pokud jsem pochopil správně z vystoupení paní starostky z Držovic, tyto prozatím osloveny nebyly. Proč?

Proč budou dle prezentace vybrána k realizaci pouze tři opatření ze šestadvaceti přednesených, zejména když to vypadá, že dvě z nich budou ve Vrahovicích? V zastavěné zóně, na cizích pozemcích.

Jako nejsmysluplnější se mi jeví, což vyplynulo i z prezentace, vytvoření poldrů na Romži a Českém potoce, kde se realizací eliminuje Q100 =>Q20, případně Q100=>Q1-5. Na vysvětlenou Q100= stoletá voda, Q20= dvacetiletá voda. Tímto bych tyto dvě opatření považoval za mnohem stěžejnější. Jednotlivé záplavové zóny vidíte na úvodním obrázku, kdy modrá je Q100, hnědá Q20 a červeně ohraničená mřížkovaná plocha je aktivní zóna.

Jak je možné, že aktuální územní plán v oblasti Losce počítá s výstavbou rodinných domů a to dokonce v aktivní zóně, kde vás mohou pokutovat i za dřevo uložené na dvoře, jak je vidět na výřezu aktuálního územního plánu? Výstavba by tam měla být bez výjimek zakázána.

Proč není primárně řešeno zkapacitnění mostu na Vrahovické ulici, který je velmi slabým místem? Alespoň mi chybělo dostatečné poukázání na tento problém. Tedy s výjimkou zástupce Spolku za staré Vrahovice.

Z jakého důvodu nebyli o záměru včas informováni zástupci vznikajícího Arboreta? Dalo by se přizpůsobit, mohlo se s touto variantou do budoucna počítat. Kdy se vlastně rozhodlo, že se tato studie bude zadávat? Nebylo to až po změně územního plánu?

I mojí chybou nebylo připomenuto zúžení hrdla naproti Jilemnické a Husitské ulice. Slibuji, že napravím na příštím jednání.

Celkem zvláštní se mi jeví zmenšení průtočného profilu Romže s argumentací, že se jedná o návrat do zkolaudovaného stavu. Spíše bych se klonil k myšlence vytvoření několika poldrů před a za Vrahovicemi a zastavěnou plochou nechal vodu protéct volně. Například určitou kapacitu skýtá Bezděkov, ale i část Losců, pokud se změní územní plán.

Je moc dobře, že se sešlo tolik místních občanů, že se nebáli vystoupit a že organizátoři dali k této diskuzi volný prostor. Vytvoření protipovodňových opatření je velmi důležité, velmi potřebné, jen by skutečně mělo být vedeno v obecném zájmu a vybráno nejlepší řešení. Snad se konečně otáčí kormidlo o 180 stupňů a z utajované akce se stává Res Publica, tedy věc veřejná. Tak by to mělo být vždy. Trochu kaňkou kazící dobrý dojem mi ovšem připadá to klasické vyhrožování, jaké již známe z osadního výboru. „Když nechcete zastávku tam, kde jsme ji navrhli my, nebudete mít žádnou.“, „Když se nerealizují protipovodňová opatření jaká chceme my, časem přijde velká voda a budete litovat promarněné příležitosti.“ Že by měli stejného trenéra?

Již nyní se těším na další setkání.

Na závěr jedna zajímavost. Máme na Romži bobra. Když vidím tu spoušť na některých místech Litovelského Pomoraví, sám nevím, zda je to dobře. Tedy jeden je v pohodě, ale co když za ním přijdou další imigranti?

Těším se se všemi na viděnou v sobotu na otevírání Arboreta.

Hezký den.

zaplavoveuzemi_uzemniplan_jpg

výřez aktuálního územního plánu

 

Budeme bojovat s povodní, ať to stojí, co to stojí, hlavně když to neplatíme.

skala_martina

Vše začalo tím, že mi v mobilu zazvonila SMS od paní Žitné „Dnes v 17hod je OV, tam jak minule, probirat se bude zelen a bude tu Hemerkova.  Jste zvan.“  Protože téma zeleně ve Vrahovicích mě více než zajímá a řádění různých kůrovců, zejména u štreky, sleduji se značnou nelibostí, vyrazil jsem. Navíc jsem se z minulého jednání rozvzpomněl, že tento bod by měl být veřejný. Dorazil jsem tedy s dalšími, asi deseti lidmi, do hasičské zbrojnice.  Byl jsem mile potěšen, že si na mě někdo vzpomněl, když už se k informacím z osadního výboru tak těžko dostává. Paní Hemerková prý nedorazila a ani neměla, tedy měla, kdyby měla čas a ten asi neměla. Hmmm. Místo toho dorazil pan Fišer a prý bude OV tajně projednávat rozpočet a nikdo u toho nesmí být. Asi stále nechápu význam a funkci osadního výboru. V krátkosti byly podány informace, ze kterých plyne, že se zastávkou v Trpínkách se to má asi jako s Chytrou Horákyní. Bude tam i bude onde, peníze dorazily i není ještě nic rozhodnuto, a ostatně co chcete, paní Borovská stejně prodává?  Připadal jsem si jak na dětském dnu, bylo to takové žertovné, bohužel se jedná o vážné věci.

Tak jsem si poté v orosené vitrínce ofotil do mobilu minulý zápis a pak jsme již zašli alespoň na nějaké občerstvení k Lípě, když nás jinde nechtějí. Tentokrát si nás již nikdo tajně nefotil. Protože z několika stran padla otázka, že jsem prý údajně dostal výhružný dopis, odpovídám i zde. Nedostal. Kdybych jej dostal, již jej má Policie ČR.

Bylo to příjemné posezení a vidím, že mé rozhodnutí si udělat právní minimum (LL.M.), přijde vhod. To když se po mě chtělo přitakání, „je to stošestka?“  V ten okamžik se mi vybavila scéna z filmu, Zabil jsem Einsteina pánové.  „Ale jistě Albi, energie při rychlostech blízkých světlu bude hmotnost krát čtverec rychlosti. Nedávno jsme to probíraly s holkama na rynku, když jsem šla ke studni pro vodu. Vždyť to jsou takové prkotiny, to zná každý“ (ta replika byla asi jinak, již dlouho jsem film neviděl, ale hned mi forma vytanula ze záhybů šedé kůry mozkové)

V každém případě jsem spolusedící informoval, že 9.6. je ve škole, v 1.patře, od 17hod projednávání protipovodňových opatření na Romži.  Že by tedy bylo vhodné se tam vidět, a následně,13.6. se ve 14hod slavnostně otevírá ve Vrahovicích Arboretum. U mě se tyto akce propojují, protože mám v Arboretu adoptovaný stromeček a opatřeními má být dotčené i ono. Můj stromeček? Nedám!

V krátkosti k těm protipovodňovým opatřením.  Stručně se dá říct: Za peníze jedněch, zabavíme majetek druhých, aby měli zisk třetí. Alespoň to tak prozatím vypadá na základě toho, co jsem viděl. Zlí jazykové tvrdí, že ta nová zástavba v Loscích je v zátopové zóně a tudíž pojišťovna nepojistí a následně banka nedá hypotéku. No a investor spláče nad výdělkem, protože v hotovosti platí málokdo. Takže údajně přišli s touto kulišárnou, kdy udělají zátopovou zónu na druhou stranu, kde chtějí vyvlastnit majetek, tady se zvedne břeh, pojišťovna pojistí, banka dá peníze a co je komu po lidech. Na to setkání ve škole se již upřímně těším. Třeba jak s nimi budu diskutovat o poldrech u Kostelecké přehrady, kde se mi to zdá neudržované a je tam rezerva. Myslím ten prostor od pomníku na památku obětí šarvátky mezi Rusy a Francouzi z roku 1805, po bitvě u Slavkova, až po Kosteleckou ulici. O dílech u Smržic, prostoru Bezděkova a dalších nemluvě. Věřím, že to budou odborníci kovaní, mají tato místa prochozená v různou roční dobu stejně jako já, a již tuší, kde je zakopaný pes. Určitě jsem pro provedení protipovodňových opatření na Romži, ale musí to být komplexní, funkční, celek a ne to, co je zatím veřejnosti k dispozici.

Ještě jsem si říkal, že udělám tři trasy na kole do města, zachytím na GPS, vypíchnu kritická místa a zkusím něco navrhnout. Vždyť jízda na kole do města je občas o zdraví a to nemluvím o starších lidech a zejména dětech. A řešení stále v nedohlednu, stále v nedohlednu. Snad příště přinesu nějaké informace.

Nyní je čas na poděkování. Po minulém článku jsem dostal mnoho e-mailů i zpráv přes messengera na facebooku, podněty, nápady, podporu. Za všechny moc děkuji, vážím si toho a pište dál.

Na konec něco soukromého. Zúčastnil jsem se akcí jako Smržický vandr, Putování za Loštickým tvarůžkem, ostatně, dívejte se vždy po žlutém dresu bez rukávů, a jsem upřímně rád, že se tam potkávám s takovou spoustou lidí. Na úvodní fotce je vidět, že jsem se chtěl trochu rozvzpomenout na staré časy, nebo je to možná trénink na letošní výstup na Triglav? V každém případě, jsou u nás krásná místa, která stojí za to uchovat. Hezký den.

Jak jsem navštívil osadní výbor ve Vrahovicích a co z toho bylo?

Osadni vybor Vrahovice

Když jsem v pondělí ráno dostal do schránky e-mail od paní Žitné, netušil jsem, co vše mi den přinese. Dceru jsem musel poslat na přebírání ceny za výtvarnou soutěž samotnou a před pátou jsem již spěchal do hasičské zbrojnice. Pravda, čekal jsem něco jiného, ale konalo se zde jednání Osadního výboru, které bývá v rámci konspirace vždy utajené. Ovšem tentokrát se jednalo o přesunu zastávky v Trpínkách a tak se nějakým pohnutím svědomí rozhodli, tento jediný bod, učinit veřejným. Snad v duchu původního hesla politiké techné – správa obce, nebo že by aliby? Pravda, přesun zastávky nebylo téma, o kterém bych toho moc věděl a které jsem ani nečekal, takže jsem se nepřipravil, ale i tak jsem paní Žitné velmi vděčný, protože přijít o tuto ukázku spolupráce tohoto orgánu města s občany, by byla velká škoda. Mám rád knihy Zdeňka Galušky či Gabriela Chevalliera, ale toto by ani tito pánové nevymysleli.

Stručně, z nějakého důvodu, možná osobního, možná ve snaze o vyšší blaho, argumentů padlo hodně, se mají opravit, ale zejména přesunout, zastávky v Trpínkách, v blízkosti Hostince u Lípy. Jak jsem pochopil, téma se táhne již roky a nyní vznikla petiční akce místních občanů, kterou inicializoval pan Borovský, za zachování zastávek na původním místě. Tuto petici podepsalo 168 starousedlíků. Nyní několik vyjádření zástupců města, které mě zaujaly, uvedeny tak, jak jsem si je poznamenal:

– „Čekárny se platí z čekáren a chodníky z chodníků.“ To když se pan Borovský dožadoval informace, proč jeho právníci nebyli správně informováni o celém projektu.

– „Vy jste se ptal na přechod a ten tam nebude! Tam bude místo na přecházení a to je něco jiného, takže jsme vám nelhali.“ Odpověď na to, že město tvrdilo, že tam přechod nebude a nyní to má být jinak.

– „Ano, autobus bude stát na vozovce, nebude zajíždět, to je nový typ zastávky, takzvaný špuntový typ. Tím, že za ním budou muset auta zastavit, dojde ke zklidnění dopravy.“ Tak toto snad nepotřebuje komentář. Nevím, co ten člověk bere, ale chci to taky, to musí být rauš.

– „Proto!“ Stručná odpověď na to, proč by měly být zastávky proti sobě a nemohou být posunuty.

– „Každý rok dělá město čtyři zastávky, plastové. Když nebude tam, kde je naplánována, tak bude místo toho třeba někde jinde, třeba ve městě. Však se tady nemusí obnovovat.“ Tak to jsou silná slova, když docházejí argumenty.

– „Setkání zastupitelů s občany plánujeme dvakrát do roka. Bylo loni na jaře a další bude letos v říjnu.“ To nevymyslíš. Ten člověk je matematický génius.

– „Však tady nemáte být.“ Touto větou mě počastovala paní Galářová v době, kdy jsem se nechal trochu unést. Pak doplnila, že já zastávku mám. Děkuji.

– „Plníme úkoly zastupitelstva a jsme poradní orgán pro zastupitelstvo.“ Stručná odpověď na to, koho vlastně zastupují, zda občany Vrahovic, nebo rozmařilé radní.

– „…“ mlčení. Prvotní odpověď na to, kdo je do osadního výboru volil. Pak tedy argumenty přišly, ale to již nebylo tak zajímavé.

– „Půjde pověsit venku do vitríny.“ Odpověď na to, kam že půjde zápis z této schůze? Je to dobré, dokud nechtějí zase věšet nás, ještě není tak zle.

– „Vy jste to nepochopili, my vám nelžeme, ale to je vždy jiný projekt a vy se ptáte na špatný. Je projekt na chodník, je projekt na místo na přecházení, další je na dvě zastávky, potom na čekárnu, to je taky úplně něco jiného. Musíte se ptát správně.“ To když padl dotaz na to, zda to někde není nakreslené vše na jednom místě, že radnice mlží. Já si myslím, že by už stačilo po vzoru Kocourkovských začít balit světlo do pytlů a vyvážet. to by byl panečku projekt.

Ale mám i pár postřehů k poznámkám občanů:

– „Vepředu ve Vrahovicích je lepší osadní výbor. Mají chodník u Talicha.“ Není, nevěřte tomu, to je ten stejný, jen hodně lidí ani nemá tušení, že se schází tajně u vás v hasičské zbrojnici.

– „Nekomunikuje se mezi osadním výborem a občany Vrahovic. Osadní výbor nehájí zájmy obyvatel Vrahovic.“ Tak to souhlasím, ale to ani nemusí. On to opravdu není žádný demokratický subjekt, ale jsou tam ti, kteří prošli náročným výběrovým řízením rudo-oranžové koalice.

Ještě z jiného soudku, to když padl dotaz na cyklostezku z Vrahovic do města. „To musíte počkat, za dva roky jde Vafek do důchodu a pak to snad půjde.“ Tato odpověď skutečně padla, tak se jen modleme, aby se hranice do důchodu neodložila, protože to má přímý dopad na naši cyklostezku a zraněné či mrtvé cyklisty. Připadá to morbidní jenom mně?

Na závěr nikdo nedokázal odpovědět na to, zda se bude k uvedeným 168 podpisům pod peticí přihlížet. To již většina občanů jednání opustila, aby si osadní výbor mohl v klidu lízat rány. Ale zajímavá diskuze pokračovala před zbrojnicí, kde vznikla i úvodní fotka. Bylo mi potěšením. Myslím si, že je škoda, že se lidé sejdou jen takto, v podstatě náhodou. Zejména když padl argument „Osadní výbor nemá žádné pravomoci, můžeme napsat dopis, že ano, však jsme napsali dopis, to víte.“ Pak by možná stačilo sepsat požadavky občanů, podložit podpisy a místo dopisu zažádat o vystoupení na příštím zastupitelstvu. Podle toho, co zde padlo to má stejnou váhu. vlastně ne, ten kdo by vystupoval, by skutečně zastupoval občany Vrahovic.

Ještě jeden postřeh. Zajímalo mě, co jsou ti lidé v osaním výboru zač, tak jsem je zadal do internetových vyhledávačů. Je zábavné vidět, že o někom je jediná stopa „Dostal peněžitou odměnu za sezení v osadním výboru.“ Panečku, to by byl epitaf, to by ani náš rodák nevymyslel :-).

Co přinesl duben

Na kole vinohrady - Pavel Dopita

Přichází nejkrásnější období roku, kdy se vše zazelená a probouzí se novým životem. Tedy pokud se nepotká s kůrovcem z prostějovské radnice, ale život si vždy cestu najde. Co se děje v rámci politické situace můžete sledovat na záznamech z jednání zastupitelstva a o čem utajeně jedná rudo-oranžová koalice, se stejně můžeme jen domnívat. Spíše mě překvapilo, že jediný dokument, který se ke mě dostal s komise prevence kriminality je doporučení dotací pro BESIP. To už skutečně nevím, zda si ti „odborníci na radnici“ dělají cílenou legraci, nebo to myslí opravdu vážně. I když možná chtějí rozšířit stávající teorii o samostatnou kapitolu BESIP a doc. Zapletal se bude zřejmě divit a budou se přepisovat knihy. Smutné je, že o nějakém „skutečném“ programu prevence kriminality, který by nyní měli rozpracovaný, žádnou informaci nemám.

Co se týká právě zmiňované prevence kriminality, založil jsem na facebooku stejnojmennou skupinu, Prevenece kriminality, kde se chci věnovat nejen aktuálním tématům, ale především situační prevenci. Již je tam mé vyjádření k Stanovisku 1/2015 vydané ÚOOÚ ke kamerovým systémům v autě a dále něco málo k bezpečnému přístupu do elektronického bankovnictví.

Ještě jednu skupinu jsem na facebooku založil, a sice věnovanou OS Linux, která by měla sdružovat zájemce o tento bezpečný operační systém v Prostějově. Můžete ji nalézt zde Linux Install Party Prostějov a přístup do ní je neomezený. Nyní ladíme termín pro první setkání. V plánu jsou i případné přednášky na zajímavá témata.

Mám za sebou úspěšné vystoupení na 8. Mezinárodní vědecké konferenci s tématem „Prevence kriminality, významný faktor cestovního ruchu ve 21. století“ a mile mě překvapila i následná diskuze, kdy bylo znát, že téma je skutečně živé. Odměnou je, že mám, díky vystoupení na konferenci, své teoretické závěry podpořené i publikační činností (ISBN 978-80-87300-61-9 ). Současně jsem byl požádán, zda nechci sedět v hodnotící komisi SVOČ, které se u příležitosti konference konalo, jak je vidět na následující fotografii.

SVOČ - Pavel Dopita

Odprezentované práce snesly ty nejpřísnější kritéria a jejich přínos byl na velmi dobré úrovni. Co se dále týká akademické půdy, zpracoval jsem oponenturu inženýrské diplomové práce na téma informačních technologií v zemědělských podnicích na České zemědělské univerzitě, kde jsem se zaměřil mimo jiné opět na otázku bezpečné komunikace. Poslední novinka z tohoto okruhu mě potěšila, od podzimu budu pravděpodobně studovat právo v rámci LL.M. studia na Evropském polytechnickém institutu. Jaké si vyberu téma pro disertační práci není asi těžké uhodnout.

K osadnímu výboru ve Vrahovicích, tomuto zvláštnímu orgánu koalice, toho není moc co říct. Zápisy v elektronické podobě utajené a na radnici jsem zatím z časových důvodů nežádal. Zkusím dohledat, zda tím neporušují zákon. Ovšem množí se mi v e-mailové schránce kopie žádostí občanů, které na tento orgán rady míří, přesněji k rukám její předsedkyně. Protože k těmto informacím ale nikdo jiný nemá přístup, cítím, že musím tu část stránek věnovanou Osadnímu výboru ve Vrahovicích, vytvořit co nejdříve.

Nyní již k soukromému životu. Zahájil jsem letošní cyklistickou sezónu a po Lobodicích jsem se zúčastnil i otevírání vinařských cyklostezek v Uherském hradišti. Z něj je úvodní fotografie, která vznikla ve vinařské uličce v Polešovicích. Další naplánovaný mám cyklovýšlap na Šerák, tak tam snad do té doby nenapadne sníh.

Mezitím jsem přečetl dvě knihy od Ivo Tomana, O úspěchu a Štěstí na míru. Mohu každému, nejen tyto jeho dvě knihy, vřele doporučit. I když třeba sám mám na některé otázky jiný úhel pohledu, je poznání jeho výkladu velmi poučné.

V neposlední řadě jsem napsal pár článků o bylinkách a jejich léčivých účincích. Zejména těch, které mám doma. Snad právě proto jsem založil další, trámkem ohraničený, bylinkový záhonek. Jak jsem psal hned v úvodu, vše se zelená a začíná nejkrásnější období roku.

Ještě jedno doporučení. Pokud chcete sledovat mé aktuální postoje a vyjádření, doporučuji dát do sledování můj osobní profil na facebooku: Ing. Pavel Dopita, MBA

Revitalizace Vrahovic nebo masakr motorovou pilou?

vrahovice_revitalizace

Stejně jako většina Vrahovčáků, jsem i já překvapený tím, co se děje ve Vrahovicích u štreky. Bohužel, hrůzné příběhy a fotky o revitalizaci v Prostějově nakonec dorazily až k nám, a to s takovou brutalitou, jakou jsme určitě nečekali. Přiznám se, že mě bude zajímat názor Osadního výboru ve Vrahovicích, zda toto bylo opravdu nutné a zda byl o tomto kroku informován a stejně tak i vyjádření toho kůrovce, který toto nařídil. Pokud byly nemocné topoly, jak jsem v diskuzi na facebooku četl, určitě se nemuselo jít metodou spálené země.

Více informací najdete na facebookových profilech:

www.facebook.com/pavel.dopita

www.facebook.com/pages/Spolek-za-staré-Vrahovice

a dále přímo na skupině Vrahovice nebo Prostějov

Doplnění

Mám tu rychlou odpověď od Mgr. Galářové z osadního výboru, které tímto děkuji. Tentokrát je v tom na základě prvních informací radnice nevinně, protože by měla kácet četa Českých drah na základě povolení radních z Držovic. Otázkou je, na čím pozemku ty stromy skutečně stojí. Případu se budu dál věnovat.

Nová rubrika – Osadní výbor Vrahovice

Kostel sv. Bartoloměje, Vrahovice

Pro zájemce o dění ve Vrahovicích, o tom, co dělá a nedělá Osadní výbor, kteý své stránky již přes rok neaktualizoval, jsem zde založil novou rubriku. Jak víte, neprošel jsem přísným kritériem na člena Osadního výboru ve Vrahovicích. Nemám správnou stranickou knížku a ani nemám ten požadovaný kladný vztah k bolševikovi. Prozatím zkouším získat alespoň status hosta. Žádost, kterou jsem odeslal e-mailem na Mgr. Galářovou, zde v případě zamítnutí zveřejním. Současně chystám dopis s dotazem, zda nedošlo k porušení Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., §120 a 121 tím, že Rada města provedla kádrování uchazečů ještě před předáním na schválení zastupitelstva města a vyřadila ty politicky nevhodné. Prozatím chystám podklady.

V rubrice se hodlám zabývat zejména tématy, která nejen mě zajímají, jako cylostezkou do Vrahovic, prevencí kriminality, sportem, ale samozřejmě i dalšími aktualitami z Vrahovic.

←Starší